პროდუქცია / მინერალური წყალი
დღეის მდგომარეობით კომპანია ასხავს მინერალურ წყალს ორი ჭაბურღილიდან, ჭაბურღილი №1 (10) რომელიც გამოირჩევა დაბალი მინერალიზაციით 1,2დან--2-მდე გ/ლ, დებეტით 55მ³ დ/ღ და ჭაბურღილი №2 (10ა) რომელიც მინერალიზაცია არის 5 დან-7მდე გ/ლ დებეტით 60მ³ დ/ღ.

გაზირებული მინერალური წყაროს წყალი „ჩარგალი“,  ისხმება შუშის ბოთლში, მოცულობით 0,5 ლიტრი, პეტ ბოთლში 0,5ლ; 1ლ; 1,5ლ;;  წელიწადში 18 000 000ლ